Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si Vás dovolujeme informovat o těchto skutečnostech:

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

TZB KOMPLET, s.r.o., Novoměstská 960, 537 01 Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kraským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 28474, IČ 28808568

Kontaktní údaje:
Telefon +420 602 351 486

E-mail:

Účely, právní tituly a doba zpracování osobních údajů

V případě, že nás oslovíte přes e-mailovou adresu, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, požadavků, nebo námětů. Telefonické hovory nenahráváme a neuchováváme. Pokud dojde k poptání služby, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze za účelem realizace objednaných služeb (ke komunikaci týkající se plnění smlouvy, vypracování nabídky, objednávky, smlouvy o dílo, vypracování projektové dokumentace, vyřízení potřebných povolení ke stavbě, provedení platby, fakturace či reklamace) a to na základě právního titulu plnění smlouvy.

Zpracování Osobních údajů (jméno, příjmení, titul, identifikační číslo, adresa bydliště, fakturační adresa, adresa předmětu díla, telefonní číslo, e-mailová adresa) je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy a pro plnění smlouvy. Osobní údaje získané z titulu právního plnění smlouvy nepodléhají souhlasu s jejich zpracováním.

Získané osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.

Jste-li uchazeč o zaměstnání, zpracováváme Vaše osobní údaje z náborové dokumentace za účelem nabídky zaměstnání v naší společnosti. Tyto osobní údaje zpracováváme do doby odvolání souhlasu, nejdéle však 5 let.

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

Veškeré vaše osobní údaje využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a pro plnění smlouvy, chráníme je před zneužitím a neposkytujeme je třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (subdodavatelé) a orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové plnění předmětu smlouvy.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie.

Vaše práva

Máte právo kdykoli požadovat přístup k vašim údajům - to znamená, že vám na základě vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.)

Pokud se domníváte, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud se chcete zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím správce osobních údajů na výše uvedené e-mailové adrese.

V Chrudimi dne 25. 5. 2018.